Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 10 năm 2021 đạt hiệu quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu 1 : Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống gồm có :
1. Quần xã
2. Quần thể
3. Cơ thể
4. Hệ sinh thái
5. Tế bào
Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là …
A. 5-3-2 – 4-1
B. 5-3-2 – 1-4
C. 5-2-3 – 1-4
D. 5-2-3 – 4-1

Lời giải:

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc ngặt nghèo :

Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thểquần thểquần xãhệ sinh thái → sinh quyển.

Đáp án cần chọn là : B
Câu 2 : Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp những Lever tổ chức sống từ thấp đến cao :
A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã
B. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, khung hình
C. Quần thể, quần xã, khung hình, hệ sinh thái
D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Lời giải:

Theo sự phân cấp trong thế giới sống, thứ tự những Lever tổ chức từ thấp đến cao là : Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 3 : Trong những cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?
A. Tế bào
B. Quần xã
C. Quần thể
D. Bào quan

Lời giải:

Trong những cấp tổ chức sống trên thì quần xã là cấp lớn nhất .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 4 : Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với những tổ chức còn lại ?
A. Quần thể
B. Quần xã
C. Cơ thể
D. Hệ sinh thái

Lời giải:

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc ngặt nghèo :
Phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → khung hình → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển .
Như vậy, Lever tổ chức thấp nhất so với những tổ chức còn lại là khung hình .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 5 : ” Đàn voi sống trong rừng ” thuộc Lever tổ chức sống nào dưới đây ?
A. Cá thể
B. Quần xã
C. Quần thể
D. Hệ sinh thái

Lời giải:

Đàn voi sống trong rừng thuộc Lever quần thể .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 6 : Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực thi một công dụng nhất định tạo thành :
A. Hệ cơ quan
B. Mô
C. Cơ thể
D. Cơ quan

Lời giải:

– Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, những cấp tổ chức thấp hơn là nền tảng để kiến thiết xây dựng những cấp tổ chức sống cấp trên .
– Nhiều tế bào cùng loại, cùng triển khai 1 tính năng sẽ tập hợp lại và tạo nên tổ chức sống cao hơn là mô .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 7 : ” Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà ” thuộc Lever tổ chức sống nào dưới đây ?
A. Quần xã
B. Hệ sinh thái
C. Quần thể
D. Sinh quyển

Lời giải:

” Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà ” thuộc Lever tổ chức quần thể vì gồm những thành viên cùng loài, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh, những thành viên có năng lực sinh sản tạo thế hệ mới .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 8 : Tập hợp những sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là
A. Cá thể sinh vật
B. Quần thể sinh vật
C. Quần xã sinh vật
D. Cá thể và quần thể

Lời giải:

Tập hợp thành viên sinh vật sống trong rừng Quốc gia Cúc Phương gồm nhiều loài khác nhau, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh ở 1 thời hạn gọi là quần xã sinh vật .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 9 : Các cấp tổ chức của thế giới sống không gồm có thành phần nào dưới đây ?
A. Mô
B. Bào quan
C. Phân tử
D. Nguyên tử

Lời giải:

Nguyên tử không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 10 : Thành phần nào dưới đây không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống ?
A. Tế bào thực vật
B. Quần xã sinh vật
C. Nguyên tử
D. Đại phân tử hữu cơ

Lời giải:

Nguyên tử không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 11 : Trong khung hình vi trùng không sống sót cấp tổ chức sống nào dưới đây ?
A. Tế bào
B. Cơ quan
C. Bào quan
D. Phân tử

Lời giải:

Trong khung hình vi trùng không sống sót cơ quan .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 12 : Ở khung hình vi trùng cấp tổ chức sống nào dưới đây cao nhất ?
A. Tế bào
B. Cơ quan
C. Bào quan
D. Phân tử

Lời giải:

Ở khung hình vi trùng cấp tổ chức sống cao nhất là tế bào
Đáp án cần chọn là : A
Câu 13 : Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là
A. Các đại phân tử
B. Tế bào
C. Mô

D. Cơ quan

Lời giải:

Tế bào là đơn vị chức năng cơ bản cấu trúc nên mọi khung hình sinh vật .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 14 : Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc thù chung vì
A. Chúng sống trong thiên nhiên và môi trường giống nhau
B. Chúng đều được cấu trúc từ tế bào
C. Chúng đều có chung một tổ tiên
D. Tất những những câu trên đều đúng

Lời giải:

Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc thù chung vì đều cấu trúc từ tế bào. Tế bào là đơn vị chức năng cơ bản cấu trúc nên mọi khung hình sinh vật ( Mọi khung hình sống đều được cấu trúc từ 1 hay nhiều tế bào )
Đáp án cần chọn là : B
Câu 15 : Trong những cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào
A. Phân tử
B. Bào quan
C. Tế bào
D. Cơ thể

Lời giải:

Cấp tổ chức sống cơ bản nhất là tế bào .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 16 : Căn cứ hầu hết để coi tế bào là đơn vị chức năng cơ bản của sự sống là
A. Chúng có cấu trúc phức tạp
B. Chúng được cấu trúc bởi nhiều bào quan
C. Ở tế bào có những đặc thù đa phần của sự sống
D. Cả A, B, C

Lời giải:

Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó bộc lộ khá đầy đủ những đặc tính của khung hình sống .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 17 : Tế bào là đơn vị chức năng tổ chức cơ bản của sự sống vì :
A. Có những đặc thù đặc trưng của sự sống
B. Mọi khung hình sống đều được cấu trúc từ tế bào
C. Tế bào có nhiều bào quan với những tính năng quan trọng
D. Tất cả những tế bào đều có cấu trúc cơ bản giống nhau

Lời giải:

Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu lộ vừa đủ những đặc tính của khung hình sống .
Tế bào là đơn vị chức năng tổ chức cơ bản của sự sống vì mọi khung hình sống đều được cấu trúc từ tế bào
Đáp án cần chọn là : B
Câu 18 : Các cấp tổ chức sống không có đặc thù nào sau đây ?
A. Liên tục tiến hóa
B. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
C. Là một mạng lưới hệ thống kín
D. Có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh

Lời giải:

Các cấp tổ chức sống là mạng lưới hệ thống mở và có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh, không phải là mạng lưới hệ thống đóng kín .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 19 : Điều dưới đây đúng khi nói về một mạng lưới hệ thống sống :
A. Một mạng lưới hệ thống mở
B. Có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh
C. Thường xuyên trao đổi chất với thiên nhiên và môi trường
D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

– Thế giới sống có những đặc thù chung : Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc ; Là mạng lưới hệ thống mở và tự điểu chỉnh ; Thế giới sống liên tục tiến hóa .
– Các đặc thù này biểu lộ ở những Lever tổ chức sống .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 20 : Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để thiết kế xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn ” lý giải cho nguyên tắc nào của thế giới sống ?
A. Nguyên tắc thứ bậc
B. Nguyên tắc mở
C. Nguyên tắc tự kiểm soát và điều chỉnh
D. Nguyên tắc bổ trợ

Lời giải:

Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để kiến thiết xây dựng nên tổ chức sống cấp trên là nguyên tắc thứ bậc .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 21 : Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của những tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để kiến thiết xây dựng cấp tổ chức cao hơn
B. Tất cả những cấp tổ chức sống được thiết kế xây dựng từ cấp tế bào
C. Kích thước của những tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn
D. Các khung hình còn non phải phục tùng những khung hình trưởng thành

Lời giải:

Thế giới sống được tồ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có nghĩa là : Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng thiết kế xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Ngoài đặc diêm của tổ chức sống cấp thấp, tổ chức cấp cao còn có những đặc tính riêng gọi là đặc tính nổi trội .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 22 : Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì :
A. Có năng lực thích nghi với thiên nhiên và môi trường
B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường tự nhiên
C. Có năng lực sinh sản để duy trì nòi giống
D. Phát triển và tiến hóa không ngừng

Lời giải:

Hệ thống mở : Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và nguồn năng lượng với môi trường tự nhiên
Đáp án cần chọn là : B
Câu 23 : Tất cả những tổ chức sống đều là hệ mở. Nguyên nhân là :
A. Thường xuyên trao đổi chất với thiên nhiên và môi trường ngoài
B. Thường xuyên có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh
C. Thường xuyên đổi khác và liên tục tiến hóa
D. Có năng lực sinh sản, cảm ứng và hoạt động

Lời giải:

Tổ chức sống là hệ mở vì : Các cấp tổ chức của thế giới sống luôn diễn ra hoạt động giải trí trao đổi chất và nguồn năng lượng với thiên nhiên và môi trường ; thu nhận và vấn đáp những kích thích từ thiên nhiên và môi trường
Đáp án cần chọn là : A
Câu 24 : Cấp tổ chức nào sau đây không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống ?
A. Cơ thể
B. Quần xã
C. Hệ cơ quan
D. Hệ sinh thái

Lời giải:

Hệ cơ quan không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 25 : Đọc thông tin dưới đây : ” Về quần thể thực vật mà đơn cử là rừng nhiệt đới gió mùa thì những cây ưa ánh sáng sẽ tăng trưởng ở tầng trên cùng ( thân cao to, tán lá rộng để hoàn toàn có thể hấp thụ lượng ánh sáng tối đa ), tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ tăng trưởng phía dưới tầng thân gỗ ưa sáng. tiếp nữa là tầng cây thân leo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ tăng trưởng ở gần sát mặt đất. Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới gió mùa ”
Ví dụ trên bộc lộ đặc thù nào của thế giới sống ?
A. Thế giới sống liên tục tiến hóa
B. Hệ thống tự kiểm soát và điều chỉnh
C. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
D. Hệ thống mở

Lời giải:

Ví dụ trên biểu lộ sự tự kiểm soát và điều chỉnh của thế giới sống, những sinh vật sẽ kiểm soát và điều chỉnh để thích nghi được với điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : B

Tải xuống

Bài giảng: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 tinh lọc, có đáp án mới nhất hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trở thành chi nhánh

Nội Thất Văn Phòng Hằng Phát

trên toàn quốc
X