Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 39 : Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân đối hóa học giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 166 SGK Hóa 10): Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai:

A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.

B. Nước giải khát được nén CO2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua ( độ axit ) lớn hơn .
C. Thực phẩm được dữ gìn và bảo vệ ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn .
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí .

Lời giải:

Nội dung biểu lộ trong câu sai là A .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài 2 (trang 167 SGK Hóa 10): Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

PCl5 ( k ) PCl3 ( k ) + Cl2 ( k ), ΔH > 0
Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân đối ?
A. Lấy bớt PCl5 ra .
B. Thêm Cl2 vào .
C. Giảm nhiệt độ .
D. Tăng nhiệt độ .

Lời giải:

D đúng

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 3 (trang 167 SGK Hóa 10): Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường?

Lời giải:

Những giải pháp để tăng vận tốc của những phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện kèm theo thường :
a ) Tăng nồng độ chất phản ứng .
b ) Tăng nhiệt độ của phản ứng .
c ) Giảm size hạt ( với phản ứng có chất rắn tham gia ), vận tốc phản ứng tăng .
d ) Cho thêm chất xúc tác với phản ứng cần chất xúc tác. Chất xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không bị tiêu tốn trong phản ứng .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 4 (trang 167 SGK Hóa 10): Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a ) Fe + CuSO4 ( 2M ) và Fe + CuSO4 ( 4M )
b ) Zn + CuSO4 ( 2M, 25 oC ) và Zn + CuSO4 ( 2M, 50 oC )
c ) Zn ( hạt ) + CuSO4 ( 2M ) và Zn ( bột ) + CuSO4 ( 2M )
d ) 2H2 + O2 → 2H2 O ( to thường ) và 2H2 + O2 → 2H2 O ( tothường ), xúc tác Pt
( Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện kèm theo )

Lời giải:

Những phản ứng có vận tốc lớn hơn :
a ) Fe + CuSO4 ( 4M )
b ) Zn + CuSO4 ( 2M, 500C )
c ) Zn ( bột ) + CuSO4 ( 2M )

d) 2H2 + O2 → 2H2O (to thường, xúc tác Pt)

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 5 (trang 167 SGK Hóa 10): Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

2N aHCO3 ( r ) → Na2CO3 ( r ) + CO2 ( k ) + H2O ( k ), ΔH > 0
Có thể dùng những giải pháp gì để chuyển hóa nhanh và trọn vẹn NaHCO3 thành Na2CO3 :

Lời giải:

Đun nóng, hút ra ngoài CO2 và H2O .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 6 (trang 167 SGK Hóa 10): Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:

CaCO3 ( r ) → CaO ( r ) + CO2 ( k ), ΔH > 0
Điều gì xảy ra nếu triển khai một trong những biến hóa sau ?
a ) Tăng dung dịch của bình phản ứng .
b ) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng .
c ) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng .
d ) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng .
e ) Tăng nhiệt độ .

Lời giải:

Điều sẽ xảy ra nếu :
a ) Tăng dung tích của bình phản ứng lên ⇒ áp suất giảm ⇒ cân đối di dời theo chiều làm tăng áp suất ( tăng số mol phân tử khí ) ⇒ cân đối vận động và di chuyển theo chiều thuận .
b ) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng : cân bằng không chuyển dời do chất rắn không làm ảnh hưởng tác động tới cân đối .
c ) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng : cân bằng không chuyển dời do chất rắn không làm tác động ảnh hưởng tới cân đối .
d ) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng : NaOH phản ứng với CO2 ⇒ lượng CO2 giảm ⇒ cân đối chuyển dời theo chiều làm tăng lượng CO2 ⇒ cân đối chuyển dời theo chiều thuận .
e ) Tăng nhiệt độ : cân đối vận động và di chuyển theo chiều thu nhiệt ⇒ Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận .

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 7 (trang 167 SGK Hóa 10): Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ: 

a ) CH4 ( k ) + H20 ( k ) ⇄ CO ( k ) + 3H2 ( k )
b ) CO2 ( k ) + H2 ( k ) ⇄ CO ( k ) + H2O ( k )
c ) 2SO2 ( k ) + O2 ( k ) ⇄ 2SO3 ( k )
d ) 2HI → H2 + I2
e ) N2O4 ( k ) ⇄ 2NO2 ( k )

Lời giải:

Giảm dung tích cảu bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên :
a ) Cân bằng chuyển dời theo chiều chiều nghịch ( chiều làm giảm số mol khí )
b ) Cân bằng không vận động và di chuyển ( do số mol khí ở 2 về bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng tác động đến cân đối )

c ) Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận ( chiều làm giảm số mol khí )

d) Cân bằng không chuyển dịch(do số mol khí ở 2 về bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng)

e ) Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch ( chiều làm giảm số mol khí )

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Trở thành chi nhánh

Nội Thất Văn Phòng Hằng Phát

trên toàn quốc
X